Monthly Archive: October 2012

Oct 10

توده اي در گلو(گلوبوس هيستريكوس)

g

بيماري با شكايت احساس توده در گلو مراجعه مي كند. پس از چند ماه عكس و آزمايش در آخر به او مي گويند توده اي وجود ندارد بلكه او تنها احساس وجود توده داشته است و بهتر است به يك روانپزشك مراجعه كند. پاسخي كه بسياري از بيماران را قانع نمي كند و آنها را …

Continue reading »

Oct 10

مفهوم اضطراب از دیدگاه روانکاوی

مفهوم اضطراب برای رویکرد روان‌کاوی، ضروری است. اضطراب حالتی از تنش است که ما را برای انجام دادن کاری با انگیزه می‌کند. اضطراب از تعارض بین نهاد، من و فرامن بر سر کنترل کردن انرژی روانی موجود، به وجود می آید و وظیفه آن هشدار دادن درباره خطر قریب‌الوقوع است. سه نوع اضطراب وجود دارد: واقعی، …

Continue reading »

Oct 08

نقش بینش در فرایند روانکاوی

هدف نهایی روان‌کاوی، دفع مشکلات روان‌رنجورانه ناتوان کننده است. اما اعتقاد روان‌کاوان سنتی این است که در نهایت، تنها راه و مؤثرترین راه برای رسیدن به این هدف بینش پیدا کردن بیمار است. بینش پیدا کردن یعنی شناخت  تعیین کننده‌های ناهوشیار احساسات، افکار یا رفتارهای معقولی که موجب درماندگی و بدبختی فرد شده‌اند. پس از …

Continue reading »

Oct 08

Sigmund Freud, Erick Erikson, Alfred Adler, and Heinz Kohut has a model for personality.

According to Sigmund Freud’s psychoanalytic theory of personality, personality is composed of three elements: Id (Eid), Ego, Superego. Id:The id is the only component of personality that is present from birth. This aspect of personality is entirely unconscious and includes of the instinctive and primitive behaviors. According to Freud, the id is the source of …

Continue reading »

» Newer posts